Kazalniki kakovosti za leto 2020

Lekarna Novak Novo mesto

V III. poglavju Zakona o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/2016, 77/2017, 73/2019) je opredeljeno področje kakovosti in varnosti v lekarniški dejavnosti.

V Lekarni Novak d.o.o. v skladu z veljavno zakonodajo vzdržujemo in spremljamo sistem kakovosti, ki vključuje organizacijsko strukturo, postopke, procese in vire, potrebne za izvajanje lekarniške dejavnosti v skladu s standardi lekarniške dejavnosti in pravili dobre lekarniške prakse. Politiko kakovosti uporabljamo kot način vodenja v smeri nenehnega izboljševanja delovanja lekarne.

Cilji politike kakovosti:

 • nenehno izboljševanje naših storitev za uspešno zadovoljevanje zahtev uporabnikov storitev in stremljenje k preseganju njihovih pričakovanj,
 • rast in razvoj lekarne,
 • izboljševanje komunikacijskih orodij in aktivnosti za zagotavljanje kakovostnega informiranja zaposlenih in uporabnikov lekarniških storitev,
 • nenehno usposabljanje in motiviranje zaposlenih ter povečevanje njihovega zadovoljstva,
 • stalno posodabljanje opreme in procesov ter upoštevanje zakonskih zahtev,
 • skrb za okolje,
 • skrb za zdravo in varno delo zaposlenih.

Naloge za izboljševanje kakovosti in varnosti našega dela:

 • določamo programe izobraževanja in načrte za izboljševanje kakovosti in varnosti,
 • izdelana imamo navodila za delo in varnostne protokole za posamezne storitve,
 • redno izvajamo notranjo presojo dobre prakse,
 • spremljamo kazalnike kakovosti,
 • vzpostavljen imamo sistem za obvladovanje tveganj,
 • anonimizirano spremljamo in analiziramo opozorilne nevarne dogodke in napake pri izvajanju lekarniške dejavnosti.

Kakovost in varnost v lekarni zagotavljamo:

 • z izvedbo rednih notranjih strokovnih nadzorov, posodabljanjem SOP in navodil za delo,
 • s spremljanjem odpoklicev zdravil, prehranskih dopolnil, medicinskih pripomočkov ali živil za posebne zdravstvene namene in vodenjem zahtevanih evidenc,
 • z izvedbo aktivnosti v zvezi z ravnanjem z odpadki,
 • z nadzorom nad merilno in delovno opremo,
 • z rednimi validacijami aparatur in opreme v lekarni,
 • z rednimi pregledi dokumentacije delovne in merilne opreme,
 • s spremljanjem kazalnikov kakovosti.
GOR